generelt

Vil du vide, hvad Hvidbjerg Bank står for?

Så er det en god idé at kigge på siderne her, hvor du kan finde information om de værdier, vi driver bank på grundlag af.
Har du spørgsmål til dette indhold eller i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte Hvidbjerg Bank.

I Hvidbjerg Bank lægger vi vægt på nærhed, tillid og troværdighed. 

Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget udarbejdet i tæt dialog med bankens medarbejdere. Vi står sammen på det stærke fundament.

Du er velkommen til at hente vores trykte værdigrundlag i en af vores afdelinger.

Her kan du læse mere om bankens værdiggrundlag

Vi er ved at arbejde på en opdateret præsentation af vores værdigrundlag. Derfor kan du også finde oplysninger i publikationen, som ikke er helt opdaterede. Det ændrer dog ikke på, at vi bygger på de lokale værdier.

Læs bankens vedtægter.

Bankens vedtægter er opdateret 18. marts 2020.

Link til vedtægterne

1.1 Formål

I medfør af Lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i
pengeinstitutter, CRR-forordningen, selskabslovens regler om vederlagspolitik, samt
oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen i Hvidbjerg
Bank A/S (Banken) vedtaget følgende lønpolitik.

Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinjer for tildeling af løn, der er i
overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til
overdreven risikotagning.

Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med bankens
forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder en holdbar
forretningsmodel.

Lønpolitikken skal tillige være kønsneutral, således at banken uanset køn skal sikre lige løn for
arbejde af samme art eller arbejde af samme værdi.

Endelig skal lønpolitikken være i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og
investorer samt lovgivningen i øvrigt.

1.2 Lønpolitikkens

anvendelsesområde
Nærværende politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og
fratrædelsesgodtgørelse er gældende for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har
væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i
kontrolfunktioner i banken. Tillige gælder lønpolitikken for ansatte, der udfører særlige
aktiviteter samt øvrige ansatte i banken.

1.3 Generelle principper

Med en enkel, simpel og klar opbygning bidrager lønpolitikken til bankens forretningsstrategi,
langsigtede interesser, værdiskabelse og relevante mål herfor, samt bæredygtighed.

Bankens forretningsstrategi er enkel og simpel og skal kunne forstås af aktionærer, kunder,
medarbejdere og interessenter. Bankens lønpolitik skal på samme vis som
forretningsstrategien være overskuelig.

Banken mener, at en overskuelig og enkel lønpolitik med faste holdepunkter er med til at
varetage bankens langsigtede interesser, så der ikke er incitamenter i lønnen, som medfører
ekstra risikotagning. Lønpolitikken knyttes derfor ikke op på kortsigtede mål og
driftsresultater.

Banken ønsker at have en bæredygtig tilgang og vise samfundsansvar. Lønpolitikken er
medvirkende til give stabilitet, hvormed muligheden for at have en bæredygtig tilgang og vise
samfundsansvar er til stede. Idet banken kun anvender fast aflønning, er aflønningen hverken
helt eller delvist gjort direkte afhængig af efterlevelse af bankens bærdygtighedsmål.
Bestyrelsen har i stedet anvist direktionen om at have stor fokus på bæredygtighed ved driften
af banken.

Medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst er taget i
betragtning ved udarbejdelsen af lønpolitikken.

Der er mulighed for at direktionen kan tildele bonus til enkelte medarbejdere, med en øvre
grænse på TDKK 20.

2. Bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som reguleres i forhold til overenskomsten mellem
FA og Finansforbundet.

Bestyrelsens aflønning sker ved at sammenligne med aflønning af bestyrelser i
sammenlignelige pengeinstitutter. Behandlingen af bestyrelsens aflønning foretages i bankens
aflønningsudvalg, som laver indstilling til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender
aflønningsudvalgets indstilling, vil ændringer skulle godkendes af bankens repræsentantskab.

Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier,
optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb,
som tildeles i løbet af året.

Bankens aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3 årig periode, mens bankens
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 årig periode.

3. Direktion

Direktionen aflønnes med en fast løn, som reguleres i forhold til overenskomsten mellem FA og
Finansforbundet.

Direktionens aflønning vurderes ved at sammenligne med aflønning af direktioner i
sammenlignelige pengeinstitutter. Behandlingen af direktionens aflønning foretages i bankens
aflønningsudvalg, som laver indstilling til bestyrelsen.

Der udbetales således ikke variable løndele til direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner,
pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som
tildeles i løbet af året.

Direktionens årlige vederlag udgør kr. 2.000.000 inkl. pension, bil m.v.

Det er aftalt at direktionen uden opsigelse fratræder, den 1. april 2033, såfremt der ikke
senest i juni 2032 er aftalt en forlængelse af direktørkontrakten.

Ansættelsesforholdet kan fra bankens eller direktionens side bringes til opgør med 12
måneders varsel til udgangen af en måned. Ved fusion og virksomhedsoverdragelse er
direktøren berettiget til at fratræde på tidspunktet for overdragelsens ikrafttrædelse.
Direktionen har i disse tilfælde krav på løn i 24 måneder regnet fra overdragelsestidspunktet,
såfremt der ikke i det fortsættende pengeinstitut kan tilbydes direktøren en ledende stilling
med samme vilkår som i denne kontrakt.

4. Væsentlige risikotagere

Bestyrelsen udpeger efter behov og minimum årligt de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig
indflydelse på bankens risikoprofil.

Bestyrelsen har, udover bestyrelsen selv og direktionen, identificeret følgende medarbejdere
som væsentlige risikotagere:

Chris Have, økonomi- og administrationschef.
Mikael Skou Jakobsen, kreditchef.
Pauli Jeppesen, risikoansvarlig.
Thit Holmbo Lassen, compliancemedarbejder.

Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af bankens direktion, og sker i henhold til
indgået overenskomst.

Der udbetales ikke variable løndele til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier,
optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb,
som tildeles i løbet af året.

5. Ansatte i kontrolfunktioner

Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier,
optioner eller pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige
beløb, som tildeles i løbet af året.

6. Ansatte, der udfører særlige aktiviteter i banken

I forlængelse af de ovennævnte retningslinjer, der gælder for de angivne persongrupper,
gælder følgende regler for aflønning af ansatte i banken, når de udfører disse beskrevne
aktiviteter:

 Aflønning af bankens ansatte, der til forbrugere rådgiver om, samt yder eller bevilger
kredit mod pant eller ved anden tilsvarende sikkerhedsstillelse i fast ejendom,
fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter god skik
reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til
risikotagning, som overskrider bankens risikoprofil. Derudover er aflønningen
uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller
andre former for salgsmål.
 Aflønning af bankens ansatte, der formidler forsikrings- og pensionsprodukter,
fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter den gældende
lovgivning, der har gennemført forsikringsdistributionsdirektivet.

Aflønning til de beskrevne persongrupper sker alene i henhold til indgået overenskomst.

7. Øvrige ansatte

Der betales ikke variable løndele til øvrige ansatte i banken ud over, hvad der følger af indgået
overenskomst.

8. Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalget, som består af 3 medlemmer af bestyrelsen.

Michael C. Tykgaard (formand for aflønningsudvalget)
Henrik H. Galsgaard (formand for bestyrelsen)
Dorrit Lindgaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen har fastsat et kommissorium for udvalgets arbejde efter gældende lovgivning.

9. Godkendelse, årlig gennemgang og offentliggørelse af lønpolitikken

Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken med regelmæssige mellemrum og mindst en gang om
året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til bankens udvikling.

Aflønningsudvalget gennemgår minimum en gang årligt lønpolitikken og laver indstilling til
bestyrelsen, hvis der er behov for ændring af politikken.

Bestyrelsens vedtagne ændringer til lønpolitikken forelægges til godkendelse på
generalforsamlingen. Afstemning om lønpolitikken på generalforsamlingen finder sted hvert 4.
år, samt ved væsentlige ændringer af lønpolitikken.

Bestyrelsen skal foranledige, at lønpolitikken offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelsen
på generalforsamlingen på bankens hjemmeside sammen med datoen for og resultatet af
afstemningen fra generalforsamlingen.

Det samlede vederlag, som banken betaler til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og
direktionen vil blive offentliggjort i bankens årsrapport.

10. Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse

Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse.

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikkens efterlevelse, der
bl.a. sikrer, at der mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes.
Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.

Aflønningsudvalget skal føre kontrol med aflønning af direktionen, den risikoansvarlige samt
den complianceansvarlige.

Vedtaget af bestyrelsen den 21. januar 2021

Forelagt og godkendt på generalforsamling afholdt 17. marts 2021. Der er afgivet 96 % af
stemmerne for en godkendelse af lønpolitikken og 32 % af stemmerne imod en godkendelse af
lønpolitikken 2 % blanke.

Hvidbjerg Bank har et samarbejde med følgende samarbejdspartnere og modtager formidlingsprovision og/eller vederlag. Banken er tillige medejer af de *-markerede virksomheder:

 • EDC Struer, Ejendomshandel
 • EDC Viborg, Ejendomshandel
 • PFA Pension, Personforsikring
 • Letpension*
 • Privatsikring, Skadesforsikring
 • Opendo,* leasing
 • Arbejdernes Landsbank, Udenlandske overførsler
 • Arbejdernes Landsbank, Værdipapirhandel
 • BankInvest,* Værdipapirer
 • KontoInvest,* Puljer
 • Garanti Invest,* Værdipapirer
 • Sparinvest,* Værdipapirer
 • Lokal Puljeinvest,* Puljer
 • Totalkredit,* Realkredit
 • DLR Kredit,* Realkredit
 • Nykredit, Realkredit
 • Forvaltningsinstituttet, Umyndiges midler
 • Nets A/S, Betalingskort, betalingsformidling
 • MasterCard, Kreditkort

Banken modtager løbende formidlingsprovisioner fra investeringsforeningerne
BankInvest og Sparinvest

Obligationsbasserede afd. 0,00 – 0,45 %
Aktiebasserede afd. 0,00 – 0,55 %
Blandede fonde 0,00-0,55%

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.