bæredygtighed

Bæredygtighed i investeringer

I Hvidbjerg Bank har vi naturligvis fokus på bæredygtighed. Det har vi også, når vi udvælger vores samarbejdspartnere.

På denne side kan du læse mere om bankens politik for at integrere bæredygtighedsrisici i investeringer mv.

Investering har alle dage været forbundet med risiko. I Hvidbjerg Bank ønsker vi at give kunderne en god og tryg investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få kundens investeringer til at vokse, men også om at få dem til at vokse på den rigtige måde for kunden. Når vi yder investeringsrådgivning til kunderne, sørger vi blandt andet for, at kunden er bevidst om risikoen ved investering. Vi forsøger at hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod begivenheder og forhold, der kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af vores kunders investeringer. Investeringsrisiko kan komme mange steder fra. Ved bæredygtighedsrisiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis den opstår – kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Lige nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi i banken integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning. Det gælder for de kunder, der får rådgivning en gang imellem og for de kunder, der har valgt at give os fuldmagt til løbende at passe deres investeringer. Alt sammen med det formål, at vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger og levere investeringsmuligheder, der kan skabe konkurrencedygtige og langsigtede afkast.

I integrationen af bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning arbejder vi med 3 fokuspunkter:

Fokuspunkt 1) Udvælgelse af samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, eksempelvis investeringsforeninger, udvælges blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt. I udvælgelsen af vores samarbejdspartnere på investeringsområdet lægger vi blandt andet vægt på, at samarbejdspartneren, hvor det er relevant:

  • Integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og beslutningsprocesser.
  • Er aktiv ejer og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
  • Søger at opnå åbenhed om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold fra de selskaber, der investeres i.
Fokuspunkt 2) Screening af investeringer

Vores samarbejdspartnere forventes, hvor det er relevant for deres investeringsprodukter, at identificere selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt opstille investeringsrestriktioner over for bestemte industrier.

Det kunne eksempelvis være en normbaseret screening af selskaberne, hvor der sigtes mod at identificere brud på relevante internationale normer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. For investeringer (eller selskaber), som har et bekræftet brud på én eller flere internationale normer eller konventioner, opfordrer vi til, at vores samarbejdspartnere enten:

  • Indleder dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at tage ansvar for bruddet og ændre adfærd eller
  • Ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset.

Udover den normbaserede screening forventer vi, at vores samarbejdspartnere foretager en aktivitetsbaseret screening af selskaberne.

Konkret forventer vi, at samarbejdspartneren som minimum ekskluderer selskaber, der agerer inden for:

  • Klyngevåben
  • Landminer
  • Kemiske våben
  • Biologiske våben
  • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben
Fokuspunkt 3) Aktivt ejerskab

Med det formål at understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse forventer vi, at vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, f.eks. ved udøvelse af stemmerettigheder eller dialog, påvirker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, hvor det er relevant i de selskaber, der investeres i. 

Når vi tager investeringsbeslutninger på kundens vegne

Når vi på vegne af kunderne sammensætter investeringsporteføljer, inddrages miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i udvælgelsesproceduren af de selskaber, som der investeres i. Via samarbejde med vores produktleverandører foretages der overordnede screeninger, således at der så vidt muligt begrænses investeringer i selskaber, som ikke lever op til en vis bæredygtighedsstandard.

Banken søger at begrænse investeringer i selskaber, der ikke lever op til en vis bæredygtighedsstandard, idet vi ønsker at begrænse risikoen for, at kunderne lider økonomiske tab eller andre væsentlige negative konsekvenser som følge af en begivenhed, som er skabt på grund af, at selskabet ikke har levet op til bæredygtighedskriterier. Vi søger således at undgå at foretage investeringer i selskaber, hvor der eksempelvis er dårlige arbejdsforhold, korruption mv.

Når vi yder kunden investeringsrådgivning

Når vi udøver investeringsrådgivning, tages der blandt andet også højde for, om kunden foretrækker investeringer i selskaber, som har en høj standard for inddragelse af bæredygtighed i deres daglige drift.

Integration af bæredygtighedsrisici er et blandt mange tiltag

I banken holder vi løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, da vi ønsker at skabe langsigtede afkast for kunderne samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet og miljøet. 

Således godkendt af bestyrelsen den 4. marts 2021

Når vi i Hvidbjerg Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Nå vi i Hvidbjerg Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder, eIler tager investeringsbeslutninger på kundernes vegne, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

I bankens politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning, eller når vi tager investeringsbeslutninger på vegne af kunden.

I en del af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi tager investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet.

Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Dette er en erklæring fra banken om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet banken i forbindelse med udbud af puljeløsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I banken vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af bankens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning. Banken har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Banken distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at
banken i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med puljeløsninger tager
investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.